Doe mee!

In onze gemeente gebeurt heel veel. Klik hier om te kijken wat!

 

Informatie

Lees hier over actuele gebeurtenissen, de achtergrond van onze kerk en haar geschiedenis.

 

Contact

We komen graag met u en jou in contact. Klik hier om te kijken hoe.

Beleidsvoornemens

De titel van het beleidsplan is ‘Bron van levend water’. Deze titel is een verwijzing naar de woorden die Jezus Christus in Johannes 4:14 spreekt over het water dat Hij aan ons wil geven. Wie drinkt van dit water zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Het zal in hem of haar een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Het water wat Jezus geeft is de zegen van God die wij over onze gemeente ervaren. Om nog meer van de rijkdom van die zegen te ervaren hebben wij als gemeente dit beleidsplan opgesteld en voornemens geformuleerd die wij met de hulp van God in de komende jaren willen realiseren.
Deze voornemens zijn:
 1. De gemeente leeft van Gods genade. Om de gemeente hier meer bij te bepalen en dit dieper te laten doorleven, wordt er door de kerkenraad een bezinning opgestart op de betekenis en de doorleving van de Doop en het Heilig Avondmaal.
 2. Op basis van de (vermoedelijke) belasting van individuele vrijwilligers en het totaal van activiteiten in en door de gemeente, geeft de kerkenraad, in overleg met de vrijwilligers, richting aan een gezonde verdeling van taken over de beschikbare vrijwilligers, en richting aan het wel/niet doorzetten van taken en activiteiten of het initiëren van nieuwe taken en activiteiten.
 3. Uitwerken en faciliteren van pastorale teams, met als doelen de continuïteit van het pastoraat, het toerusten van hen die pastoraat verlenen, en het creëren of toerusten van ogen en oren om pastorale nood op het spoor te komen. Dit alles zonder afbreuk te doen aan het bestaande spontane en informele pastoraat.
 4. Het bevorderen van de onderlinge gemeenschap middels het (blijvend) stimuleren van gemeente-brede activiteiten zoals, maar niet beperkt tot, de startdag, de rommelmarkt en het dauwtrappen op Hemelvaartsdag.
 5. Continueren van het aanbod jeugdwerk voor kinderen en jongeren in de  leeftijdscategorie 4-22 jaar, waarbij de Tienerclub, de Kerk-en-schooldienst, Storykeepers en Sirkelslag (ook) een missionair karakter hebben.
 6. Christelijke feesten, zoals Kerst en Pasen kunnen vanwege de gelegenheid (een natuurlijk moment) aanleiding geven voor rand - en buitenkerkelijken om naar de kerk te gaan. De kerkenraad zal zich bezinnen op het missionaire karakter van de dienst op kerstavond/nacht en eventueel ook van een dienst in de paascyclus en het resultaat daarvan implementeren.
 7. De banden met de personen en projecten waar wij een bijzondere band mee hebben warm houden door regelmatig een diaconaal project te organiseren. Onze gedachten gaan hierbij uit naar het organiseren van een gemeentereis.
 8. Evaluatie van de lang lopende goede doelen, deze worden tegen het licht gehouden of ze nog actueel en nodig zijn.
 9. Deelnemen aan het Diaconaal Platform (Overbetuwe) i.o. en het gemeente brede Noodfonds i.o.
 10. Als gemeente willen we zorgen voor een toekomstbestendige (financiële) situatie. De bedoeling is om hiervoor een meerjarenbegroting op te stellen.
 11. Daarnaast is de veiligheid van de gemeente een belangrijk aandachtspunt en daarvoor willen we een werkgroep BHV (Bedrijfshulpverlening) in het leven roepen en een oefening/ontruiming te gaan organiseren.
 12. Vanwege de toekomstbestendigheid van de gemeente zijn wij voornemens om extra fondsen proberen te werven en de gemeente bewust te maken wat de verschillende acties, die gehouden worden in de gemeente, inhouden en opleveren.
Met deze beleidsvoornemens zetten wij in op geestelijke verdieping en een groei van betrokkenheid binnen de gemeente. Wij geloven dat kwalitatieve geestelijke groei zich doorvertaalt in een sterke identiteit die gekarakteriseerd wordt door een persoonlijke geloofsrelatie met Jezus Christus. Wij geloven dat deze kwalitatieve groei een aantrekkende werking zal hebben en ons meer van de rijkdom van Gods zegeningen zal laten ervaren.